กระบี่อีกครั้ง ก็ยังมีเสน่ห์ ชุมชนเกาะกลาง

กระบี่,ประเทศไทย

Private tour

ชุมชนเกาะกลาง ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆ กลางแม่นํ้ากระบี่ ห่างจากตัวเมืองไม่กี่นาที แต่ยังคงวิถีชีวิตแบบบ้านๆ ที่ยังมีเสน่ห์ ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ชุมชนแห่งนี้ มีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์นํ้าและแหล่งอาหารตาม ธรรมชาติ ชาวบ้านประกอบอาชีพประมงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ เกาะกลาง ยังเป็นแหล่งปลูกข้าวสังข์หยดคุณภาพดีของเมืองไทยอีกด้วย
 

 • สัมผัสกับคําว่านั่งเรือ 5 นาที วิถีเปลี่ยน
 • นั่งรถสามล้อเที่ยวในชุมชน
 • เยี่ยมชมแหล่งผลิตข้าวสังข์หยด ข้าว
 • คุณภาพดีของชุมชน
 • อิ่มอร่อยกับกิจกรรมทําโรตีและอาหารแบบ
 • พื้นเมือง
 • นั่งเรือหัวโทงชมบรรยากาศยามเย็น 
สัญญาณโทรศัพท์
ไฟฟ้า 24/7

09.30 น. เจอกันที่จุดนัดพบ ณ ล็อบบี้โรงแรม พบกับไกด์ชุมชนประจําเกาะกลางที่รอต้อนรับทุกคน
10.00 น. นั่งเรือข้ามฟาก จากท่าเรือสวนสาธารณะธารามายังท่าเรือท่าเล โดยใช้เวลา 5 นาที

 • ขึ้นรถสามล้อยานพาหนะประจําเกาะออกไปสํารวจ ดูวิวทิวทัศน์รอบๆ เกาะกลาง
 • ทําผ้ามัดย้อมใช้สีจากธรรมชาติ เรียนรูเทคนิคการมัดที่ทําให้เกิดลายที่แตกต่างกัน ใช้สีจากธรรมชาติที่หลากหลายหาได้ในท้องถิ่นอย่างเช่น สีแสม สีขมิ้น

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบบ้านๆ แต่รสชาติไม่ธรรมดา
13.00 น. ออกเดินทางต่อด้วยรถสามล้อ

 • เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้กลุ่มเรือหัวโทงจําลอง เรียนรู้การทําเรือหัวโทงจําลอง
 • ลงมือทําโรตีแบบฉบับท้องถิ่นด้วยตัวเอง รับประทานเป็นอาหารว่างก่อนเดินทางกลับ

15.30 น. เดินทางกลับเข้าฝั่ง นั่งเรือหัวโทง ชมวิวทิวทัศน์ยามเย็นจากท่าเรือท่าหินไปยังท่าเรือเจ้าฟ้า 

หมายเหตุ หากไม่สามารถทํากิจกรรมนอกพื้นที่ได้ตามโปรแกรมที่วางไว้ Local Alike จะจัดเตรียมกิจกรรมสํารองภายในอาคาร เพื่อให้ผู้ร่วมทริปทุกท่านยังคงได้รับประสบการณ์ท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างลึกซึ้ง

สิ่งที่รวมในโปรแกรม

 • รถตู้รับส่ง และเรือข้ามฟาก
 • อาหารกลางวันและอาหารว่าง
 • กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • เจ้าหน้าที่จาก โลเคิล อไลค์
 • ผู้สื่อความหมายของชุมน
 • ประกันภัยการเดินทาง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

หมายเหตุ

เนื่องจากเกาะกลางเป็น ชุมชนมุสลิม จึงขอให้ผู้ที่ไปเยี่ยมเยือนปฏิบัติตามข้อแนะนําต่อไปนี้

 • สวมกางเกงขายาวคลุมเข่าและเสื้อมีแขน
 • ไม่นําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเนื้อหมูเข้าไปภายในชุมชน
 • ให้ความเคารพต่อสถานที่ กฎระเบียบของชุมชน และเจ้าของบ้าน 

จองโปรแกรมท่องเที่ยว

ใส่รายละเอียดเพื่อจองโปรแกรมท่องเที่ยว

1

กระบี่อีกครั้ง ก็ยังมีเสน่ห์ ชุมชนเกาะกลาง

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ

วิธีการใช้งาน

ขั้นตอนการจองโปรแกรมการท่องเที่ยว

ค้นหา

ค้นหาทริปที่ถูกใจ

จอง

กรอกรายละเอียด

จ่าย

ชำระเงิน เพื่อยืนยันการจอง

ลุย!

ไปเที่ยวกัน!