วิถีแห่งความสุข ณ บ้านโคกเมือง

บุรีรัมย์,ประเทศไทย

Private tour

สัมผัสวิถีแห่งความสุขที่บ้านโคกเมือง ตําบลจรเข้มาก อําเภอประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ดั้งเดิมที่มีพื้นฐานความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมมาอย่าง ยาวนาน มีโบราณสถานที่สําคัญคือ ปราสาทขอมโบราณเมืองตํ่าที่มีอายุมากกว่า 1,400 ปี และบารายเมืองตํ่า บริเวณนี้เป็นพื้นที่ราบดินแดนภูเขาไฟที่มีความอุดมสมบูรณ์ ชาวโคกเมือง ส่วนใหญ่จึงประกอบ อาชีพทํานาและทําการเกษตรผสมผสาน เมื่อว่างจากการทํานาก็จะมี กิจกรรมเสริมอื่นๆ เช่น ทอผ้าไหม ทอเสื่อกก และสามารถพัฒนากิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ ออกมาเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างลงตัว

สัญญาณโทรศัพท์
ไฟฟ้า 24/7
พักกับเจ้าของบ้าน

วันที่ 1

11.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ ณ ทางออกประตูขึ้นเครื่อง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

12.25 น. ออกเดินทางไปยังจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยเที่ยวบิน FD3520

13.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานบุรีรัมย์ และเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP ไปยังชุมชนโคกเมือง ตําบล จรเข้มาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

15.00 น. เดินทางถึงบ้านโคกเมือง ทําความรู้จักกับแม่ๆ ที่มารอต้อนรับ พร้อมรับประทานอาหารว่าง พักดื่ม นํ้ามะพร้าวเย็นๆ จากนั้น ปั่นจักรยานจากศูนย์เรียนรู้ฯ เที่ยวชมบารายและปราสาทเมืองตํ่า โบราณสถานแบบขอมโบราณอายุมากกว่าพันปี

17.00 น. กลับเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ บ้านพักโฮมสเตย์

 

วันที่ 2
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่บ้านพักโฮมสเตย์

08.45 น. เก็บสัมภาระอําลาพ่อแม่เจ้าของบ้าน ขึ้นรถตู้เดินทางไปร่วมกิจกรรมสนุกๆ

 • เรียนรู้วิธีทอเสื่อกก
 • ทําความรู้จักสมุนไพรไทย ทําสบู่สมุนไพร ยาดมสมุนไพร หรือคั่วชาด้วยมือ ซึ่งเป็นหนึ่งใน ผลิตภัณฑ์ชื่อดังของบ้านโคกเมือง

10.00 น. เยี่ยมชมศูนย์ OTOP เลือกซื้อของฝากของที่ระลึกในชุมชน จากนั้น ออกเดินทางไปยังปราสาท พนมรุ้ง ชมความสวยงามของปราสาทพนมรุ้ง หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดบุรีรัมย์

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์

13.50 น. เดินทางกลับสู่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองด้วยเที่ยวบิน FD3521 14.45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

 

หมายเหตุ หากไม่สามารถทํากิจกรรมนอกพื้นที่ได้ตามโปรแกรมที่วางไว้ Local Alike จะจัดเตรียมกิจกรรมสํารอง ภายในอาคาร เพื่อให้ผู้ร่วมทริปทุกท่านยังคงได้รับประสบการณ์ท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างลึกซึ้ง

สิ่งที่รวมในโปรแกรม

 • รถตู้ปรับอากาศ
 • อาหารกลางวัน 1 มื้อ อาหารเย็น 1 มื้อ อาหารเช้า 1 มื้อ
 • บ้านพักโฮมสเตย์
 • กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • เจ้าหน้าที่จาก โลเคิล อไลค์
 • ผู้สื่อความหมายของชุมน
 • ประกันภัยการเดินทาง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

หมายเหตุ

 • สวมเสื้อผ้าที่ใส่สบายและรองเท้าที่กะทัดรัด เช่น รองเท้าผ้าใบ
 • เตรียมอุปกรณ์ป้องกันแสงแดด เช่น แว่นกันแดด ครีมกันแดด หมวก และร่ม
 • หลีกเลี่ยงการนําของมีค่าติดตัวไปในระหว่างทริป
 • ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

จองโปรแกรมท่องเที่ยว

ใส่รายละเอียดเพื่อจองโปรแกรมท่องเที่ยว

1

วิถีแห่งความสุข ณ บ้านโคกเมือง

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ

วิธีการใช้งาน

ขั้นตอนการจองโปรแกรมการท่องเที่ยว

ค้นหา

ค้นหาทริปที่ถูกใจ

จอง

กรอกรายละเอียด

จ่าย

ชำระเงิน เพื่อยืนยันการจอง

ลุย!

ไปเที่ยวกัน!