เงื่อนไขการเลื่อนวันเดินทางและการยกเลิกการเดินทาง

 1. กรณีเลื่อนวันเดินทาง 15 วันล่วงหน้าก่อนการเดินทาง จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
 2. กรณีเลื่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง จะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 50% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 3. ​กรณียกเลิกการเดินทาง 10 วันล่วงหน้าก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ยินดีคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดเต็มจำนวน
 4. ​กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 10 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน  
 5. กรณีลูกค้ายกเลิกกิจกรรมหรือมื้ออาหารตามโปรแกรมที่จัดเตรียมไว้ ไม่สามารถคืนเป็นค่าบริการรายกิจกรรมและค่าอาหารได้ในทุกกรณี 

 

      หมายเหตุ 

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง ในกรณีที่ลูกค้าไม่ชำระค่าบริการตามวันและเวลาที่กำหนด 
 • ​​บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหาย การโจรกรรม  ระหว่างทริปท่องเที่ยว  รวมถึงอุบัติเหตุจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ 
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ​กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไขการให้บริการและหมายเหตุก่อนทำการจองทริป และบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขการบริการและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไข เมื่อท่านตกลงชำระเงินทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว
 • โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม (โดยบริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ)
   

วิธีการใช้งาน ?

ขั้นตอนการจองโปรแกรมการท่องเที่ยว

ค้นหา

ค้นหาทริปที่ถูกใจ

จอง

กรอกรายละเอียด

จ่าย

ชำระเงิน เพื่อยืนยันการจอง

ลุย!

ไปเที่ยวกัน!