ผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ 60 เส้นทางความสุข @เมืองไทย เดอะซีรี่ส์
สามารถร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 ธันวาคม 2563 ใน 4 เส้นทาง ดังนี้

เงื่อนไขโครงการ 60 เส้นทางความสุข @เมืองไทย เดอะซีรีส์

 1. สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้โครงการ“60 เส้นทางความสุข @เมืองไทย เดอะซีรีส์”ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ("ผู้จัดกิจกรรม")
 2. รับสิทธิ์บัตรอภินันทนาการ (Complimentary Voucher) ตั๋วโดยสายการบินแอร์เอเชียเส้นทางบินภายในประเทศ ไม่ระบุเส้นทางบิน สำหรับ 30 ท่านเเรก สิทธิ์ละ 1 ที่นั่ง (ไป-กลับ) ต่อ 1 รายชื่อผู้โดยสาร เมื่อปฏิบัติครบถ้วนตามเงื่อนไข
 3. สงวนสิทธิ์ผู้โดยสารใช้สิทธิ์ได้ 1 สิทธิ์รายการ ตลอดโครงการฯ (นับสิทธิ์ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาน หรือพาสปอร์ต)
 4. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านข่องทาง hellowinter.60เส้นทางความสุข.com ทุกวันจันทร์ของแต่ละสัปดาห์
 5. เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสายการบินฯและเว็บไซต์ www.journey-d.com

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับสิทธิ์บัตรอภินันทนาการ (Complimentary Voucher) โครงการ 60 เส้นทางความสุข @เมืองไทย เดอะซีรีส์

 1. ยึดถือการแสดงหลักฐานการชำระเงินแพ็กเกจท่องเที่ยวชุมชน พร้อมเอกสารกำหนดการเดินทาง (Travel Itinerary) ที่ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไข โดยสามารถยื่นเอกสารหลักฐานผ่านทาง www.journey-d.com
 2. สำรองที่นั่งบัตรโดยสารสายการบินแอร์เอเชีย(ผ่านทุกช่องทางการจำหน่าย) และเดินทางในช่วงเวลาที่กำหนดโดยต้องใช้ร่วมกับแพ็กเกจท่องเที่ยวโดยชุมชน (อย่างน้อย 2 วัน 1 คืน) ผ่านเว็บไซต์ www.journey-d.com เท่านั้น
 3. ช่วงเวลาสำรองที่นั่งบัตรโดยสารสายการบินแอร์เอเชียและแพ็กเกจท่องเที่ยวโดยชุมชน ระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 00.01น. (GMT+7) ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 24.00 น. (GMT+7) (“ระยะเวลาร่วมกิจกรรม”)
 4. ช่วงเวลาเดินทาง: ๑ กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2563
 5. เส้นทางบินของสายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) ที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 8 เส้นทาง ได้แก่: ดอนเมือง – นครศรีธรรมราช, นครศรีธรรมราช – ดอนเมือง, ดอนเมือง - บุรีรัมย์, บุรีรัมย์ – ดอนเมือง, ดอนเมือง – กระบี่, กระบี่ – ดอนเมือง, ดอนเมือง - เชียงราย, เชียงราย – ดอนเมือง
 6. สิทธิ์ไม่สามารถโอนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือผลิตภัณฑ์อื่นได้
 7. ผู้โดยสารต้องแสดงเอกสารการเดินทางต่างๆ (เช่น บัตรประชาชน ฯลฯ) ให้ครบถ้วน ณ วันเดินทาง
 8. แอร์เอเชียสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการขึ้นเครื่องสำหรับผู้โดยสารที่ไม่สามารถ แสดงเอกสารประกอบการเดินทางได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องได้ ต้องชำระเงินเต็มจำนวนเมื่อทำการสำรองที่นั่ง
 9. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินและรายชื่อผู้โดยสารได้
 10. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ 60 เส้นทางความสุข @เมืองไทย เดอะซีรีส์ ไม่สามารถใช้ร่วมกับหรือสิทธิ์พิเศษอื่นๆที่ได้รับจากสายการบินได้ อาทิ บัตรโดยสารสิทธิ์พิเศษข้าราชการ
 11. บริษัทฯจะนำส่งบัตรอภินันทนาการ (Complimentary Voucher) ตั๋วโดยสายการบินแอร์เอเชียให้กับผู้ที่แสดงหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไข ผ่านทางอีเมล์ที่ได้รับแจ้งไว้ในขั้นตอนการแสดงหลักฐาน
 12. เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสายการบินฯและเว็บไซต์ www.journey-d.com

ขั้นตอนการจองและชำระค่าใช้จ่ายโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

Steps to book your awesome trip on our platform.

Find

Find your right trip.

Book

Fill information to request the booking.

Pay

Pay after booking request is confirmed.

Ready to go!

Enjoy the trip!

ระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ 60 เส้นทางความสุข @เมืองไทย เดอะซีรี่ส์

ช่วงที่สามารถจองตั๋วเครื่องบินและชำระค่าใช้จ่าย

ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2563 – 31 มีนาคม 2563

ช่วงที่สามารถจองและชำระค่าใช้จ่ายโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2563 – 31 มีนาคม 2563

ช่วงเวลาที่สามารถเดินทางท่องเที่ยว

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 – 31 ธันวาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลตั๋วเครื่องบินจากสายการบินแอร์เอเชีย

ผ่านช่องทาง www.60เส้นทางแห่งความสุข.com ในวันจันทร์ของแต่ละสัปดาห์