ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องซื้อโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชนเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งใน 4 เส้นทางดังกล่าว โดยระบุอย่างน้อยจำนวน 2 วัน 1 คืน ผ่านช่องทาง www.journey-d.com

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเดินทางด้วยเที่ยวบินของสายการบินแอร์เอเชียเท่านั้น (ระบุรหัสเที่ยวบินขึ้นต้นด้วย FD) (โดยสามารถซื้อและชำระค่าบัตรโดยสายไป-กลับ ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายของสายการบินแอร์เอเชียได้ทุกช่องทาง)

เรื่องการเดินทาง เมื่อถึงกำหนดเดินทางตามที่จองโปรแกรม ผู้ร่วมกิจกรรมต้องรับหนังสือพาสปอร์ตที่จุดประสานงานท่องเที่ยวในแต่ละชุมชนเพื่อร่วมกิจกรรมโดยปฏิบัติตามกติกา ข้อกำหนดในพาสปอร์ต 5 ข้อ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องถ่ายภาพจำนวน 1 ภาพในหัวข้อ “Journey D ท่องเที่ยวชุมชน” โดยเป็นภาพที่สื่อถึงการเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนและสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนพร้อมเขียนบรรยายลงใน Journey D พาสปอร์ต

ระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรืออีเมลลงใน Journey D พาสปอร์ต

ขั้นตอนการส่งหลักฐานเพื่อร่วมลุ้นตั๋วเครื่องบินจากสายการบินแอร์เอเชีย หลังจากการ่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องส่งเอกสารตั๋วเครื่องบิน, Journey D พาสปอร์ต, ใบเสร็จการซื้อโปรแกรมการท่องเที่ยว และภาพถ่ายพร้อมคำบรรยาย โดยวิธีการสแกนหรือถ่ายรูปส่งผ่านทาง info@journey-d.com หลังจากนั้นคณะกรรมการจะทำการคัดเลือกและพิจารณาการประกวดภาพถ่ายตามหลักเกณฑ์ต่อไป

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากทั่วประเทศสามารถร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2562 ใน 4 พื้นที่ ดังนี้

1. ชุมชนผาหมี จ.เชียงราย

2. ชุมชนโคกเมือง จ.บุรีรัมย์

3. ชุมชนเกาะกลาง จ.กระบี่

4. ชุมชนพรหมโลก จ.นครศรีธรรมราช

โดยมีกติกา ดังต่อไปนี้

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องซื้อโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชนเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งใน 4 เส้นทางดังกล่าว โดยระบุอย่างน้อยจำนวน 2 วัน 1 คืน ผ่านช่องทาง www.journey-d.com
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเดินทางด้วยเที่ยวบินของสายการบินแอร์เอเชียเท่านั้น (ระบุรหัสเที่ยวบินขึ้นต้นด้วย FD) (โดยสามารถซื้อและชำระค่าบัตรโดยสายไป-กลับ ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายของสายการบินแอร์เอเชียได้ทุกช่องทาง)
 3. เรื่องการเดินทาง เมื่อถึงกำหนดเดินทางตามที่จองโปรแกรม ผู้ร่วมกิจกรรมต้องรับหนังสือพาสปอร์ตที่จุดประสานงานท่องเที่ยวในแต่ละชุมชนเพื่อร่วมกิจกรรมโดยปฏิบัติตามกติกา ข้อกำหนดในพาสปอร์ต 5 ข้อ
 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องถ่ายภาพจำนวน 1 ภาพในหัวข้อ “Journey D ท่องเที่ยวชุมชน” โดยเป็นภาพที่สื่อถึงการเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนและสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนพร้อมเขียนบรรยายลงใน Journey D พาสปอร์ต
 5. ระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรืออีเมลลงใน Journey D พาสปอร์ต
 6. ขั้นตอนการส่งหลักฐานเพื่อร่วมลุ้นตั๋วเครื่องบินจากสายการบินแอร์เอเชีย
  หลังจากการ่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องส่งเอกสารตั๋วเครื่องบิน, Journey D พาสปอร์ต, ใบเสร็จการซื้อโปรแกรมการท่องเที่ยว และภาพถ่ายพร้อมคำบรรยาย โดยวิธีการสแกนหรือถ่ายรูปส่งผ่านทาง info@journey-d.com หลังจากนั้นคณะกรรมการจะทำการคัดเลือกและพิจารณาการประกวดภาพถ่ายตามหลักเกณฑ์ต่อไป

ขั้นตอนการจองและชำระค่าใช้จ่ายโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ขั้นตอนการจองโปรแกรมการท่องเที่ยว

ค้นหา

ค้นหาทริปที่ถูกใจ

จอง

กรอกรายละเอียด

จ่าย

ชำระเงิน เพื่อยืนยันการจอง

ลุย!

ไปเที่ยวกัน!

ระยะเวลาการร่วมกิจกรรมในโครงการ Journey D

ช่วงที่สามารถจองและชำระค่าใช้จ่ายโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 – 20 สิงหาคม 2562

ช่วงที่สามารถเดินทางลงพื้นที่ท่องเที่ยวโดยชุมชน

ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2562

ช่วงการคัดเลือกและพิจารณาการประกวดภาพถ่าย

ระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2562 – 15 กันยายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลตั๋วเครื่องบินจากสายการบินแอร์เอเชีย

ระหว่างวันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.
ทาง www.journey-d.com

วิธีการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลประกวดภาพถ่ายในโครงการ Journey D

หลักเกณฑ์การตัดสินการประกวดภาพถ่ายและคำบรรยายหัวข้อ “Journey D ท่องเที่ยวโดยชุมชน” มีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์ในการพิจารณาตัดสิน

คะแนน

ภาพถ่ายสะท้อนถึงวิถีชีวิต หรือ ประเพณีของคนในชุมชน, กิจกรรมตามโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

60

คำบรรยายภาพในหัวข้อ หัวข้อ “Journey D ท่องเที่ยวโดยชุมชน” ในมุมมองของผู้ร่วมกิจกรรม

40

คณะกรรมการการคัดเลือกการประกวดภาพถ่ายและคำบรรยายหัวข้อ “Journey D ท่องเที่ยวโดยชุมชน”

วันคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลจากการร่วมกิจกรรมคือตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2562 – 15 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 16.00 น. ที่สำนักงานบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด บริษัทฯ โดยจะแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกจำนวน 5 ท่าน คือ

 1. คุณสมศักดิ์ บุญคำ ประธานเจ้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด
 2. ดร.ณัฏฐินี ทองดี หลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 3. คุณทอปัด สุบรรณรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร สายการบินแอร์เอเชีย
 4. คุณกนกกุล ช้างพันธุ์ ผู้จัดการฝ่ายพันธมิตรสัมพันธ์ สายการบินแอร์เอเชีย

รายะเอียดรางวัลการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “Journey D ท่องเที่ยวโดยชุมชน”

การมอบรางวัล จะเรียงลำดับคะแนนจากสูงที่สุด ตามลำดับต่อไปนี้

 • ลำดับที่ 1-250 ได้รับรางวัลที่ 1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทาง ดอนเมือง-เชียงราย
 • ลำดับที่ 251 – 500 ได้รับรางวัลที่ 2 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางดอนเมือง-กระบี่
 • ลำดับที่ 501 – 650 ได้รับรางวัลที่ 3 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางดอนเมือง-นครศรีธรรมราช
 • ลำดับที่ 651 – 800 ได้รับรางวัลที่ 4 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางดอนเมือง-บุรีรัมย์
 • และประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ในวันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ใน www.journey-d.com

รายละเอียดของรางวัล

ตั๋วเครื่องบินแอร์เอเชียไป-กลับ เที่ยวบิน FD เส้นทางภายในประเทศ 4 เส้นทางดังต่อไปนี้

 • รางวัลที่ 1 กรุงเทพ-เชียงราย จำนวน 250 รางวัล ๆ ละ 17,628 บาท รวมมูลค่า 4,407,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 กรุงเทพ-กระบี่ จำนวน 250 รางวัล ๆ ละ 17,342 บาท รวมมูลค่า 4,335,500 บาท
 • รางวัลที่ 3 กรุงเทพ-นครศรีธรรมราช จำนวน 150 รางวัล ๆ ละ 15,782 บาท รวมมูลค่า 2,367,300 บาท
 • รางวัลที่ 4 กรุงเทพ-บุรีรัมย์ นวน 150 รางวัล ๆ ละ 8,632 บาท รวมมูลค่า 1,294,800 บาท
 • รวมของรางวัลทั้งสิ้น 800 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 12,404,600 บาท (สิบสองล้านสี่แสนสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)

เงื่อนไขและกติกาการรับของรางวัล

 1. ในการติดต่อขอรับรางวัล ผู้ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ต้องนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน พร้อม สำเนา 1 ชุด และหลักฐานยืนยันจากอีเมลหรือหน้าเวปไซต์ www.journey-d.com มาติดต่อขอรับของรางวัลภายใน 14 วันทำการ หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ บริษัทฯ จะมอบรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลที่สำรองไว้ ลำดับถัดไปแทน หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้ หากไม่มีท่านใดมาแสดงเพื่อติดต่อขอรับสิทธิ์ บริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้แก่สาธารณกุศลหรือสภากาชาดไทยต่อไป
 2. ผู้ร่วมกิจกรรมจะร่วมกิจกรรมกี่ครั้งก็ได้ แต่ผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิได้รับของรางวัลเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจากชื่อและนามสกุล และเลขที่บัตรประชาชนเป็นหลักตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารแบบฟอร์ม
 3. Journey D Passport
 4. การแสดงผลการพิจารณาผู้ที่ได้รับตั๋วเครื่องบิน ผู้ยื่นเรื่องสามารถติดตามผลได้ที่ www.journey-d.com ในวันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. โดยจะมีการ แสดงผลรายชื่อผู้ที่ผ่านการตรวจสอบอย่างเปิดเผย เพื่อความโปร่งใสและบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้โชคดีรับทราบผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ในเอกสาร
 5. ผู้ได้รับรางวัลที่มีมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัลตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544 ทั้งนี้ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษีแทน
 6. ผู้ได้รับรางวัลที่ได้รับสิทธิ์ตั๋วเครื่องบินฟรี ต้องเป็นผู้ชำระค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัย ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ขึ้นอยู่กับเส้นทางบิน) และค่าธรรมเนียมอื่นๆ เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น (เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
 7. โดยการท่าอากาศยาน) ทั้งนี้ตั๋วเครื่องบินฟรีจะไม่รวมค่าน้ำหนักสัมภาระ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสำรองที่นั่ง
 8. ระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ตั๋ว voucher ตั้งแต่วันที่ได้รับสิทธิจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผู้ได้รับรางวัลจะได้รับตั๋วเครื่องบินฟรีในรูปแบบ e-ticket voucher โดย บริษัทฯ จะส่งตรงให้ทางอีเมลของผู้ได้รับรางวัล
 9. เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ตั๋ว voucher จากสายการบินไทยแอร์เอเชีย
 10. ผู้ร่วมกิจกรรมจะเป็นใครก็ได้ ไม่จำกัดเพศและเชื้อชาติ แต่ต้องมีเอกสารระบุตัวตนที่ชัดเจน
 11. ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ หรือเหตุสุดวิสัย ที่จะกระทบต่อการจัดกิจกรรมครั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กฏกติกา และของรางวัล ต่าง ๆ โดยจะทำการประกาศแจ้งใน www.journey-d.com ล่วงหน้าเพื่อให้รับทราบทั่วกัน
 12. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพผู้มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลโดยจะแจ้งให้ผู้ได้รับรางวัลรับทราบและอนุญาต เพื่อเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ โดยมิต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ
 13. การตัดสินของคณะกรรมการและบริษัท ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด